کتاب آزمایشگاه بیوشیمی (تئوری و تکنیک های مدرن)وزارت بهداشت

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: هیمن مرادی

لینک خرید آنلاین

دانلود فایل نمونه کتاب

توضیحات:

این کتاب شامل تمام بخشهاي پایه آزمایشگاه بیوشیمی مانند اشنایی با ازمایشگاه، ایمنی، الکتروفورز، سانتریفوژ و .... می باشد. همچنین سایر تکنیک هاي مرتبط با بیوشیمی و ... نیز در این کتاب پوشش داده شده است. به PCR ، شامل کلونینگ همین دلیل پیشنهاد می شود که براي دانشجویان علوم ازمایشگاهی و رشته هاي داراي واحد ازمایشگاهی مناسب است

 94.jpg