نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي اردبیل(3)- ایران(5)- اصفهان(4)- اهواز(4)- ارومیه (4)- اراک(4)-ایلام(3)- بابل(4)- بقیه الله(4)- بیرجند(4)- تهران(4)- تربیت مدرس(5)- تبریز(5)- رفسنجان(3)- زنجان(4)- زاهدان(5)- سمنان(4)- شیراز(5)-قزوین(4)- شهید بهشتی(4)- کرمانشاه(4)- کاشان(4)- کردستان مشترک با همدان(4)- کرمان(5)- گلستان(4)- گیلان(5)- لرستان(4)-مشهد(5)- مازندران(5)- همدان(4)- یزد(4)- یاسوج مشترک با شیراز(4) 134نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

ایران(2)- اصفهان(2)- اهواز(1)- ارومیه (2)- اراک(2)-ایلام(2)- بابل(2)- بیرجند(2)- تهران(2)- تربیت مدرس(1)- تبریز(3)- رفسنجان(1)- زاهدان(1)- سمنان(2)- شیراز(2)- شهید بهشتی(2)- کرمانشاه(2)- کاشان(2)- کردستان مشترک با همدان(2)- کرمان(2)- گلستان(2)- گیلان(2)- لرستان(1)-مشهد(2)- مازندران(2)- همدان(2)- یزد(2)- 50نفر
تعداد كل : 184 نفر