نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي ایران(6)- شهيد بهشتي (7) اصفهان(6) - همدان (6) مازندران (6) كرمان (8) مشهد (7)- علوم بهزيستي و توانبخشي(6)- شیراز(7)- شهركرد (6) - كرمانشاه (5)-اهواز(6)-اراک(7)- تبریز(4)- تهران(7)- تربیت مدرس(7)- یزد(6) 107 نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

ایران(3)- شهيد بهشتي (3) اصفهان(3) - همدان (2) مازندران (3) كرمان (2) مشهد (2)- علوم بهزيستي و توانبخشي(3)- شیراز(2)- شهركرد (3) - كرمانشاه (1)-اهواز(2)-اراک(2)- تبریز(2)- تهران(3)- تربیت مدرس(1)- یزد(3) 40 نفر
تعداد كل : 147 نفر