بازار کار و فرصت های شغلی

 

عضویت هیئت علمی در دانشگاه های علوم  پزشکی پس از اخذ مدرک دکتری و از آنجایی که درس بیوشیمی تقریبا در کلیه رشته های  دانشکده های علوم پزشکی و غیر پزشکی تدریس می گردد.

 تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی بالینی پس از اخذ مدرک دکتری با بیشترین امتیاز

 مسئول فنی آزمایشگاه های تخصصی و مرجع

 مراکز تحقیقاتی پیشرفته

 مراکز ناباروری، علوم اعصاب، دیابت، کانسر و............