منابع آزمون- نام دروس و ضرایب رشته تا سال 95-96

 

دروس امتحاني و ضريب نام كتب معرفي شده توسط وزارت بهداشت مولفين و مترجمين
آمار و روش های تحقیق(5/1) 1- روش تحقیق در علوم رفتاری(چاپ جدید) دکتر دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی(چاپ جدید) دکتر دلاور

3- روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم رفتاری

جوزف گال ترجمه دکتر نصر و همکاران انتشارات سمت
4- روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد دکتر عباس بازرگان
5- رگرسیون چند متغیره در پژوهش های رفتاری کرلینجر و پدهاورز ترجمه دکتر حسین سرایی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
آسیب شناسی روانی(5/1) 1-    آسیب شناسی روانی جلد 1 و2 دیویدسون- ترجمه دکتر حمید شمسی پور
2-    خلاصه روانپزشکی کاپلان(چاپ جدید)
ترجمه رضاعی

نظریه های شخصیت(2) نظریه های شخصیت فیست و فیست(چاپ جدید) ترجمه یحیی سیدمحمدی
نظریه های روان درمانی(2) کاربست مشاوره و روان درمانی(چاپ جدید) کری - ترجمه سیدمحمدی

ارزیابی روانشناختی

( مصاحبه بالینی و آزمون های روانشناختی)(1)

1-    راهنمای سنجش روانی جلد (1و2)

تألیف گری گریت- مارنات ترجمه دکتر حسن پاشا شریف
2-    اصول مصاحبه بالینی بر مبنای DSM-IV-R تالیف دکتر اکهارت اوتمر- زیگلیند اوتمر - ترجمه دکتر مهدی نصر اصفهانی جلد یک
روانشناسی عمومی و رشد(5/1) 1-    روان شناسی رشد جلد 1 و 2 لورا برک- ترجمه دکتر یحیی سیدمحمدی
2-    زمینه روانشناسی هیلگارد(چاپ جدید)

ترجمه دکتر براهنی

بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار(1) 1-    روانشناسی فیزیولوژیکی جمیزکالات - ترجمه یحیی سیدمحمدی
2-    مقدمه نوروسایکولوژی دکتر داود معظمی
3-    خلاصه روانپزشکی- کاپلانو سادوک ترجمه رضاعی
روانشناسی بالینی(5/1) روانشناسی بالینی جفری پی کرامر، داگلاس ای برنستاین و ویکی پرز مهرداد فیروز بخت

زبان عمومي

(2)

1: Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008.

2: KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.

3: Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391(.

4: Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni.Press. 2000.

5: Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.

6: Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge University Press.