نوع پذیرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي اردبیل(4)- ایران(6)- اصفهان(6)- البرز(4)-اهواز(5)- ارومیه(4)- بوشهر(4)- بیرجند(4)- بندرعباس(4)- تبریز(6)-تهران(11)- زاهدان مشترک با ایران(4)- زنجان مشترک با تهران(4)-سمنان(4)- شهیدبهشتی(6)- شیراز(6)- شهرکرد(4)- قزوین مشترک با شهید بهشتی(4)- قم مشترک با اصفهان(4)- کرمان(5)- کاشان(4)- کرمانشاه(6)- کردستان(4)- گیلان(4)- گناباد(4)- لرستان(6)- مشهد(5)- مازندران(6)- همدان(6)- یزد(6)- یاسوج مشترک با شهید بهشتی(4)-تربیت مدرس(6) 160نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

اردبیل(2)- ایران(3)- اصفهان(3)- البرز(2)-اهواز(2)- ارومیه(1)- بوشهر(2)- بیرجند(2)- بندرعباس(2)- تبریز(2)-تهران(5)- زاهدان مشترک با ایران(2)- زنجان مشترک با تهران(2)-سمنان(2)- شهیدبهشتی(3)- شیراز(3)- شهرکرد(2)- قزوین مشترک با شهید بهشتی(2)- قم مشترک با اصفهان(2)- کرمان(3)- کاشان(2)- کرمانشاه(3)- کردستان(2)- گیلان(2)- گناباد(2)- لرستان(2)- مشهد(1)- مازندران(3)- همدان(2)- یزد(3)- یاسوج مشترک با شهید بهشتی(2)-تربیت مدرس(1) 72نفر
شرایط خاص بقیه اله(3) 3 نفر
تعداد كل : 235نفر