نوع پذیرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي ایران(7)-اصفهان(4)- ایلام مشترک با تهران(4)- ارومیه(5)- تهران(6)- تبریز(6)- رفسنجان مشترک با کرمان(5)-زاهدان(7)- شیراز(6)-شهرکرد(3)- شهیدبهشتی(5)- کرمان(8)- کردستان(5)- همدان(7)- یزد(6) 84 نفر
ظرفیت مازاد (پرداخت شهریه) ایران(3)-اصفهان(2)- ایلام مشترک با تهران(1)- ارومیه(1)- تهران(2)- تبریز(3)- رفسنجان مشترک با کرمان(1)-زاهدان(2)- شیراز(2)-شهرکرد(1)- شهیدبهشتی(2)- کرمان(2)- کردستان(2)- همدان(2)- یزد(3) 29 نفر
تعداد كل: 113 نفر