بازار کار و فرصت های شغلی اپیدمیولوژی

برنامه ریزی در موسسات و مراکز بهداشتی، درمانی وتحقیقاتی

برنامه ریزی رسمی برای نظام سلامت در مديريت بيماری ها و مشكلات سلامت جامعه

هدایت طرح های تحقیقاتی ملی و دانشگاهی در نظام سلامت

عضویت هیئت علمی دانشگاه ها پس از مقطع دکتری اپیدمیپلوژی

آموزش به کلیه کارشناسان بخش سلامت

تحلیل مسائل اپیدمیولوژیک در موسسات دولتی و خصوصی به منظور برنامه ریزی های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و بهداشتی