کلاس های حضوری ارشد علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
میکروب شناسی مواد غذایی استاد صالحی 70 450000
تکنولوژی مواد غذایی دکتر رضایی 70 450000
شیمی مواد غذایی دکتر رضایی 70 450000
کنترل کیفی مواد غذایی دکتر امینی 70 450000
کل دوره 280 1800000