نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي اصفهان((3)- بقیه اله(4)- تهران(5)- تبریز(4)- یزد(7)- زنجان(6)- شیراز(4)- قزوین(4)- مشهد(4)- همدان(4) 47 نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

اصفهان((1)- تهران(3)- تبریز(2)- یزد(3)- زنجان(2)- شیراز(2)- قزوین(2)- مشهد(2)- همدان(2) 19 نفر
تعداد كل : 66 نفر