نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي ایران(6)- انتقال خون(9)- تهران(4)- تبریز(5)-تربیت مدرس(7)- شهیدبهشتی(4)- مشهد(5)-بوشهر(3)- کرمان(5) 52نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

ایران(3)-تهران(2)-تربیت مدرس(2)- شهیدبهشتی(2)- مشهد(2)-بوشهر(1)- کرمان(2) 14نفر
تعداد كل : 66 نفر

مرتبط با رشته خون شناسی(هماتولوژی)

class  azmoon

book  basteh

 moshavereh  amar ghabooli

download soal  mofid

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1