نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي ایران(6)- انتقال خون(9)- تهران(4)- تبریز(5)-تربیت مدرس(7)- شهیدبهشتی(4)- مشهد(5)-بوشهر(3)- کرمان(5) 52نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

ایران(3)-تهران(2)-تربیت مدرس(2)- شهیدبهشتی(2)- مشهد(2)-بوشهر(1)- کرمان(2) 14نفر
تعداد كل : 66 نفر