اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ژنتيک 95

Slide13

اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ژنتيک 94

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

جهت اطلاعات بيشتر با شماره 66574346 تماس بگيريد