ثبت نام آزمونهای سنا در تهران و نمایندگی های شهرستان ها
روزهای پایانی تخفیفات کلاس های ترم پاییز ویژه آزمون کارشناسی ارشد 96
ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا
آزمون ارزیانی محک ویژه کنکور ارشد وزارت بهداشت 96
small business web hosting

ظرفیت پذیرش آزمون ارشد روان پرستاری 95-94

نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي اصفهان(5)-ایران(5)-اروميه(7)-اهواز(5)-بوشهر(3) بیرجند(5)- تبریز(3)- تهران(6)-شيراز (4) - شهيد بهشتي (5) علوم بهزیستی و توانبخشی(6)- قزوين (5)- كرمان (4) -کرمانشاه(4) - مشهد (4)- همدان (4) یاسوج(5)- زاهدان(6) 101نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

اصفهان(2)-ایران(2)-اروميه(3)-اهواز(2)-بوشهر(3) بیرجند(2)- تبریز(1)- تهران(2)-شيراز (2) - شهيد بهشتي (2) علوم بهزیستی و توانبخشی(3)- قزوين (2)- كرمان (2) -کرمانشاه(2) - مشهد (2)- همدان (2) یاسوج(1)- زاهدان(2) 35نفر
شرایط خاص ارتش(7) 7 نفر
دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی(5)-واحد خوراسگان اصفهان(3) 8 نفر
تعداد كل : 151نفر

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95