ظرفیت پذیرش آزمون ارشد روان پرستاری 95-94

نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي اصفهان(5)-ایران(5)-اروميه(7)-اهواز(5)-بوشهر(3) بیرجند(5)- تبریز(3)- تهران(6)-شيراز (4) - شهيد بهشتي (5) علوم بهزیستی و توانبخشی(6)- قزوين (5)- كرمان (4) -کرمانشاه(4) - مشهد (4)- همدان (4) یاسوج(5)- زاهدان(6) 101نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

اصفهان(2)-ایران(2)-اروميه(3)-اهواز(2)-بوشهر(3) بیرجند(2)- تبریز(1)- تهران(2)-شيراز (2) - شهيد بهشتي (2) علوم بهزیستی و توانبخشی(3)- قزوين (2)- كرمان (2) -کرمانشاه(2) - مشهد (2)- همدان (2) یاسوج(1)- زاهدان(2) 35نفر
شرایط خاص ارتش(7) 7 نفر
دانشگاه آزاد واحد تهران پزشکی(5)-واحد خوراسگان اصفهان(3) 8 نفر
تعداد كل : 151نفر

آخرین مطالب بسته های آموزشی

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1