کلید سوالات درس شیمی عمومی(ارشد سم شناسی سال 94)

توسط دکتر آقاگلی

شماره سوال گزینه صحیح
31 3
32 4
33 4
34 3
35 1
36 1
37 3
38 4
39 3
40 4
41 3
42 1
43 ؟(اطلاعات سوال ناقص است)
44 4
45 2
46 1
47 3
48 2
49 4
50 3
51 4
52 4
53 1
54 1
55 3
56 1
57 2
58 1
59 2
60 4

آخرین مطالب بسته های آموزشی

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1