روزهای پایانی ثبت نام ترم زمستان/ فقط چند روز دیگر باقیست
ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا

کلید سوالات درس بیوشیمی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد 94

توسط دکتر ملکی مدرس موسسه سنا

109- ب

110- ج

111- الف

112- ج

113- د

114- الف

115- ج

116- ب

117-ج

118- ج

119- الف

120- د

کلیه سوالات(100%) در جزوه موسسه سنا بصورت مستقیم اشاره شده است.

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95