نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي ایران(4)- اصفهان(4)– ارومیه(4)- تبريز (5) –تهران(6)- تربیت مدرس(5)-سمنان(4)–شیراز(4)-کاشان(5)-  كرمانشاه (5)- مشهد(5)- یزد(5) 56 نفر
ظرفیت مازاد (پرداخت شهریه) ایران(2)- اصفهان(2)– ارومیه(2)- تبريز (2) –تهران(2)- تربیت مدرس(2)-سمنان(2)–شیراز(2)-کاشان(1)-  كرمانشاه (1)- مشهد(2)- یزد(2) 22 نفر
تعداد كل : 78نفر