نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي ایران(6)- اصفهان(6)- اهواز (5)- اراك(5)- اردبیل(5)-اروميه(6) بندرعباس مشترک با تهران(5)- تبريز (5)- تربیت مدرس(7)- تهران(5)- رفسنجان(3)- زنجان(5)- زاهدان(5)-سبزوار(4)- سمنان(5)- شهیدبهشتی(5)- شیراز(5)- شاهد(6)- کاشان(5)- گیلان(5)- لرستان(5)- مشهد(5)- همدان(5)- یزد(6)- بقیه اله(3) 127 نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

ایران(2)- اصفهان(2)- اهواز (2)- اراك(2)- اردبیل(2)-اروميه(2) بندرعباس مشترک با تهران(2)- تبريز (3)- تهران(2)- رفسنجان(2)- زنجان(2)- زاهدان(2)-سبزوار(2)- سمنان(2)- شهیدبهشتی(2)- شیراز(2)- کاشان(2)- گیلان(2)- لرستان(2)- مشهد(2)- همدان(2)- یزد(3) 46 نفر
تعداد كل : 173 نفر