نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي اهواز(4)- اصفهان(3) - مشهد(6)- مازندران(4)- کرمان(10)- شیراز(۴)- تربیت مدرس (۵)- 36 نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

کرمان(5)- مازندران(2)- مشهد(3)- مازندران(2) 12 نفر
دانشگاه آزاد تهران واحد علوم دارویی(15)- واحد اهر(10)-واحد شهرضا(10) 35 نفر
تعداد كل : 83 نفر