نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي اهواز(4)- اصفهان(3) - مشهد(6)- مازندران(4)- کرمان(10)- شیراز(۴)- تربیت مدرس (۵)- 36 نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

کرمان(5)- مازندران(2)- مشهد(3)- مازندران(2) 12 نفر
دانشگاه آزاد تهران واحد علوم دارویی(15)- واحد اهر(10)-واحد شهرضا(10) 35 نفر
تعداد كل : 83 نفر

مرتبط با رشته سم شناسی پزشکی

class  azmoon

book  basteh

 moshavereh  amar ghabooli

download soal  mofid

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1