نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي اهواز (11)- تبريز (10)- شيراز (6) - شهيد بهشتي (13) اصفهان(7)مشهد (7)- ایران(11)- تربیت مدرس(11)-تهران(9)- گیلان(6) 91 نفر
ظرفیت مازاد (پرداخت شهریه) اهواز (5)- تبريز (5)- شيراز (3) - شهيد بهشتي (6) اصفهان(3)مشهد (3)- ایران(5)- تربیت مدرس(1)-تهران(2)- گیلان(2) 35 نفر
تعداد كل : 126 نفر