کلاس های حضوری ارشد مامایی

مامایی
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
بارداری وزایمان دکتركاشفي- استاد پاکزاد 80 520000
بیماریهای زنان دکتر کاشفی 80 520000
نوزادان دکتر کاشفی- استاد پاکزاد 60 450000
بهداشت مادر وکودک وتنظیم خانواده استاد علی دوست 60 450000
داخلی وجراحی استاد پاکزاد 60 450000
جنین شناسی استاد مجیدپور 60 450000
کل دوره 250 2840000