بازار کار و فرصت های شغلی مامایی

عضویت هیئت علمی دانشگاه ها

انجام خدمات مامایی در بیمارستانها، زایشگاهها و درمانگاهها

دایر کردن مطب و ارائه خدمات مامایی

انجام خدمات بهداشتی ، درمانی در طرح پزشک خانواده

انجام خدمات پرستاری در بخش نوزادان به عنوان پرستار ماما