آدرس:

شيراز- خیابان قصردشت- نبش کوچه 24- طبقه فوقانی طلا فروشی راسخی- موسسه علوم پزشکی سنا

 تلفن:

07132319675 

09107894812

 

 

آدرس:

 فسا - بلوار شهید بهشتی(کدیوری)-کوچه 37- پلاک 41/70 -مدرسه درخشش-موسسه علوم پزشکی سنا

 تلفن:

07153333505

09107894790


آدرس:

مرودشت - ابتدای خیابان انقلاب – ابتداي خيابان 20 متري موسوي -موسسه علوم پزشکی سنا

 تلفن:

07143342863

09176000392

 

 

آدرس:

نی ریز-خیابان طالقانی-روبه روی اداره برق سابق-نبش کوچه 14 طبقه فوقانی-موسسه علوم پزشکی سنا

تلفن:

07153829370

09173303900

 

 

آدرس:

کازرون- خیابان شهدای جنوبی- طبقه فوقانی پرده سرای نگین

تلفن:

07142218862