ظرفیت پذیرش آزمون ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 95-94

نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي اصفهان(5)-ایران(7)- اراك(4)- اروميه(5)-اهواز(5)- زنجان(5)- تهران(6)- رفسنجان(7)-شيراز (4) - سمنان(5) - سبزوار(5)- شهيد بهشتي (7) شاهد با همکاری یکی از دانشگاه های تهران(8)-شاهرود(5)-شهرکرد(6)- قزوين (6)- كرمان (5) -کرمانشاه(5)- گلستان (5)- گناباد(5)- گيلان(5)- لرستان(5)- مشهد (4)- مازندران(7)- مركز آموزشي و درمانی قلب و عروق شهيد رجايي(15)- همدان (7) - يزد (10) اردبیل(5)- زاهدان(5)-کاشان(5)ـ بقیه اله(8) 186نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

اصفهان(2)-ایران(3)- اراك(2)- اروميه(2)-اهواز(2)- زنجان(2)- تهران(2)- رفسنجان(3)-شيراز (2) - سمنان(2) - سبزوار(2)- شهيد بهشتي (3) شاهد با همکاری یکی از دانشگاه های تهران(0)-شاهرود(2)-شهرکرد(3)- قزوين (3)- كرمان (2) -کرمانشاه(5)- گلستان (2)- گناباد(2)- گيلان(2)- لرستان(2)- مشهد (2)- مازندران(3)- مركز آموزشي و درمانی قلب و عروق شهيد رجايي(0)- همدان (3) - يزد (5) اردبیل(2)- زاهدان(2)-کاشان(2) 66نفر
تعداد كل : 260نفر