بازار کار و فرصت های شغلی

 

مراقبت از بیماران در کلیه بخش های بیمارستانی مربوطه

عضویت هیئت علمی پس از مقطع دکترا

مراکز و موسسات توانبخشی

فعالیت در بهزیستی ها

دایر کردن مهدکودک و مرکز بهداشت خصوصی

مراکز مشاوره و خدمات پرستاری

مراکز نگهداری از سالمندان و آسایشگاه ها

مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقات و شرکتهای دانش بنیان