نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي ایران(11)- اصفهان(11)- اهواز(8)- ارومیه(7)-بوشهر(4)-کرمانشاه(7)-بیرجند(6)- تبریز(10)- سبزوار(7)-شهرکرد(7)- شیراز(6)- شهیدبهشتی(8)- کرمان(7)- کاشان(7)- گیلان(7)- گناباد(6)- مشهد(6)- همدان(5)- یاسوج(6)-اراک(5)-اردبیل(7)- ایلام(6)-تهران(11)-رفسنجان(5)-زاهدان(7)-زنجان(6)- کردستان(6)-لرستان(5)-شیراز(6)-بندرعباس(5)-بقه الله(11)-زابل(9) 238نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

ایران(5)- اصفهان(5)- تبریز(5)- شهیدبهشتی(4)- شیراز(3)- کرمان(3)- همدان(2)- ارومیه(3)- اهواز (4)- بوشهر(2)-کاشان(3)- مشهد(3)-شهرکرد(3)- گناباد(3) گیلان(3)-یاسوج(2)-لرستان(2)-کرمانشاه(2)- کردستان(3)- سبزوار(3)- زنجان(2)- زاهدان(3)- رفسنجان(3)- تهران(4)- -بندرعباس(2)- بیرجند(3)- ایلام(3)- اردبیل(3)-اراک(2)-زابل(3) 86نفر
تعداد كل : 324نفر

1