نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
دولتي اصفهان(5)- اهواز(6)- ایران(9)- تهران(11)- تربیت مدرس(6)- شهید بهشتی(6)- شیراز(6)-قزوین(5)- مازندران(4)- همدان(9)- یزد(6)-تبریز(5) 78 نفر

ظرفیت مازاد

(پرداخت شهریه)

اصفهان(2)- اهواز(2)- ایران(4)- تهران(3)- تربیت مدرس(1)- شهید بهشتی(3)- شیراز(3)-قزوین(2)- مازندران(2)- همدان(3)- یزد(3)-تبریز(5) 29نفر
تعداد كل : 107نفر