به نقل از سایت علوم پزشکی: طبق آخرین اخبار بدست آمده از طرف قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت اگر بین وزارت بهداشت و علوم توافقات لازم در رشته روانشناسی بالینی به نتیجه برسد و در وزارت علوم ارائه شود باید بخش های مرطبت با توافق بیمارستان ها و دانشکده های وابسته به وزارت بهداشت انجام دهند تا به نتیجه مطلوب برسند

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1