کلید سوالات آسیب شناسی(ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 94)

توسط استاد محمد غضنفری و همکاران- دپارتمان روانشناسی بالینی موسسه علوم پزشکی سنا

آسیب شناسی روانشناسی شخصیت: روان درمانی ارزیابی روان شناختی روانشناسی عمومی و رشد: بنیاد های بیولوژیکی: روانشناسی بالینی: آمار و روش تحقیق

1- ب

2- ج

3- ب

4- الف

5- الف

6- ب

7- ب

8- ج

9- ب

10- الف

11- ج

12- د

13- ب

14- الف

15- ب

16- د

17- د

18- ج

19- ب

20- ؟

21- الف

22- ب

23- ج

24- ب

25- الف

26- ب

27- ج

28- ب

29- ب

30- د

31- ج

32- د

33- ؟

34- ب

35- الف

37- الف

38- ب

39- ب

40- ج

41- الف

42- ج

43- ب

44- ج

45- الف

46- ج

47-

48- الف

49- الف

50- سوال مشکل دارد.

51- د

52- ب

53- د

54- الف

55- ج

56- ب

57- ب

58- ب

59- د

60- ب

61- د

62- ب

63- الف

64- ج

65- ج

66- ب

67- ج

68- الف

69- ب

70- الف

71- ؟

72-؟

73- الف

74- ج

75- د

76- الف

77- الف

78- ج

79- الف

80- د

81- الف

82- ب

83- ب

84- ب

85- الف

86- د

87- ب

88- ب

89- ب

90- ب

91- الف

92- ج

93- الف

94- الف

95- ج

96- ج

97- ب

98- د

99- ب

100- الف

101- ب

102 - الف

103- الف

104- ب

105- ب

کلیک روی اینجا

 

 

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1