• ظرفیت پذیرش آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی 95-94

  نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
  دولتي ایران(11)- اصفهان(11)- اهواز(8)- ارومیه(7)-بوشهر(4)-کرمانشاه(7)-بیرجند(6)- تبریز(10)- سبزوار(7)-شهرکرد(7)- شیراز(6)- شهیدبهشتی(8)- کرمان(7)- کاشان(7)- گیلان(7)- گناباد(6)- مشهد(6)- همدان(5)- یاسوج(6)-اراک(5)-اردبیل(7)- ایلام(6)-تهران(11)-رفسنجان(5)-زاهدان(7)-زنجان(6)- کردستان(6)-لرستان(5)-شیراز(6)-بندرعباس(5)-بقه الله(11)-زابل(9) 238نفر

  ظرفیت مازاد

  (پرداخت شهریه)

  ایران(5)- اصفهان(5)- تبریز(5)- شهیدبهشتی(4)- شیراز(3)- کرمان(3)- همدان(2)- ارومیه(3)- اهواز (4)- بوشهر(2)-کاشان(3)- مشهد(3)-شهرکرد(3)- گناباد(3) گیلان(3)-یاسوج(2)-لرستان(2)-کرمانشاه(2)- کردستان(3)- سبزوار(3)- زنجان(2)- زاهدان(3)- رفسنجان(3)- تهران(4)- -بندرعباس(2)- بیرجند(3)- ایلام(3)- اردبیل(3)-اراک(2)-زابل(3) 86نفر
  تعداد كل : 324نفر

  1

 • ظرفیت پذیرش آزمون ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 95-94

  نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
  دولتي ایران(9)- زاهدان(5)- زنجان(8)- شهیدبهشتی(6)- علوم بهزیستی و توانبخشی(5)- کرمانشاه(8)- کاشان(7) 48نفر

  ظرفیت مازاد

  (پرداخت شهریه)

  ایران(4)- زاهدان(2)- زنجان(2)- شهیدبهشتی(3)- علوم بهزیستی و توانبخشی(2)- کرمانشاه(2)- کاشان(3) 18 نفر
  شرایط خاص ارتش (7)- بقيه اله(4)(عضو رسمی سایر نیروهای مسلح,بورسیه,عضو رسمی سپاه پاسداران) 11 نفر
  تعداد كل : 77 نفر
 • ظرفیت پذیرش آزمون ارشد سم شناسی 95-94

  نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
  دولتي اهواز(4)-اصفهان(3) - مشهد(6)- مازندران(4)-کرمان(10)- شیراز(۴)- تربیت مدرس (۵)- 36 نفر

  ظرفیت مازاد

  (پرداخت شهریه)

  کرمان(5)- مازندران(2)- مشهد(3)-مازندران(2) 12 نفر
  دانشگاه آزاد تهران واحد علوم دارویی(15)- واحد اهر(10)-واحد شهرضا(10) 35 نفر
  تعداد كل : 83 نفر
 • ظرفیت پذیرش آزمون ارشد علوم تشریح(آناتومی) 95-94

  نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
  دولتي اردبیل(3)-ایران(5)- اصفهان(4)- اهواز(4)- ارومیه (4)- اراک(4)-ایلام(3)- بابل(4)-بقیه الله(4)-بیرجند(4)- تهران(4)- تربیت مدرس(5)- تبریز(5)-رفسنجان(3)-زنجان(4)- زاهدان(5)- سمنان(4)- شیراز(5)-قزوین(4)- شهید بهشتی(4)- کرمانشاه(4)- کاشان(4)- کردستان مشترک با همدان(4)- کرمان(5)- گلستان(4)- گیلان(5)-لرستان(4)-مشهد(5)- مازندران(5)- همدان(4)- یزد(4)- یاسوج مشترک با شیراز(4) 134نفر

  ظرفیت مازاد

  (پرداخت شهریه)

  ایران(2)- اصفهان(2)- اهواز(1)- ارومیه (2)- اراک(2)-ایلام(2)- بابل(2)-بیرجند(2)- تهران(2)- تربیت مدرس(1)- تبریز(3)-رفسنجان(1)- زاهدان(1)- سمنان(2)- شیراز(2)- شهید بهشتی(2)- کرمانشاه(2)- کاشان(2)- کردستان مشترک با همدان(2)- کرمان(2)- گلستان(2)- گیلان(2)-لرستان(1)-مشهد(2)- مازندران(2)- همدان(2)- یزد(2)- 50نفر
  تعداد كل : 184 نفر
 • ظرفیت پذیرش آزمون ارشد فیزیک پزشکی 95-94

  نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
  دولتي ایران(4)- اصفهان(4)– ارومیه(4)- تبريز (5) –تهران(6)- تربیت مدرس(5)-سمنان(4)–شیراز(4)-کاشان(5)-  كرمانشاه (5)- مشهد(5)- یزد(5) 56 نفر
  ظرفیت مازاد (پرداخت شهریه) ایران(2)- اصفهان(2)– ارومیه(2)- تبريز (2) –تهران(2)- تربیت مدرس(2)-سمنان(2)–شیراز(2)-کاشان(1)-  كرمانشاه (1)- مشهد(2)- یزد(2) 22 نفر
  تعداد كل : 78نفر
 • ظرفیت پذیرش آزمون ارشد فیزیولوژی 94-95

  نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
  دولتي ایران(6)- اصفهان(6)- اهواز (5)- اراك(5)- اردبیل(5)-اروميه(6) بندرعباس مشترک با تهران(5)- تبريز (5)- تربیت مدرس(7)- تهران(5)- رفسنجان(3)- زنجان(5)- زاهدان(5)-سبزوار(4)- سمنان(5)- شهیدبهشتی(5)- شیراز(5)- شاهد(6)- کاشان(5)- گیلان(5)- لرستان(5)- مشهد(5)- همدان(5)- یزد(6)- بقیه اله(3) 127 نفر

  ظرفیت مازاد

  (پرداخت شهریه)

  ایران(2)- اصفهان(2)- اهواز (2)- اراك(2)- اردبیل(2)-اروميه(2) بندرعباس مشترک با تهران(2)- تبريز (3)- تهران(2)- رفسنجان(2)- زنجان(2)- زاهدان(2)-سبزوار(2)- سمنان(2)- شهیدبهشتی(2)- شیراز(2)- کاشان(2)- گیلان(2)- لرستان(2)- مشهد(2)- همدان(2)- یزد(3) 46 نفر
  تعداد كل : 173 نفر
 • ظرفیت پذیرش آزمون ارشد مامایی 95-94

  نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
  دولتي اهواز (11)- تبريز (10)- شيراز (6) - شهيد بهشتي (13) اصفهان(7)مشهد (7)- ایران(11)- تربیت مدرس(11)-تهران(9)- گیلان(6) 91 نفر
  ظرفیت مازاد (پرداخت شهریه) اهواز (5)- تبريز (5)- شيراز (3) - شهيد بهشتي (6) اصفهان(3)مشهد (3)- ایران(5)- تربیت مدرس(1)-تهران(2)- گیلان(2) 35 نفر
  تعداد كل : 126 نفر
 • ظرفیت پذیرش آزمون ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94

  نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
  دولتي

  ایران(11)- اصفهان (7)- تهران(11)- اهواز(4)- تبریز(6)- شیراز(5)- شهیدبهشتی(7)- قزوین(7)- کرمان مشترک با تهران(6)- مازندران(6)- مشهد(8)- یزد(7)

  تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد:ساری(8)- علوم تحقیقات تهران(12)

  105 نفر

  ظرفیت مازاد

  (پرداخت شهریه)

  ایران(5)- اصفهان (3)- تهران(5)- اهواز(1)- تبریز(3)- شیراز(2)- شهیدبهشتی(3)- قزوین(3)- کرمان مشترک باتهران(3)- مازندران(2)-مشهد(3)- یزد(3) 36 نفر
  نيروهاي مسلح بقیه اله(3) 3 نفر
  تعداد كل : 144نفر
 • ظرفیت پذیرش آزمون ارشد مهندسی پزشکی 95-94

  نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
  دولتي تهران (6)- اصفهان(5)- شهیدبهشتی(5)- شیراز(7)-تبریز(4)-کرمانشاه(4) 31 نفر

  ظرفیت مازاد

  (پرداخت شهریه)

  تهران (2)- اصفهان(3)- شهیدبهشتی(2)- شیراز(3)-تبریز(1)-کرمانشاه(1) 12 نفر 
  تعداد كل : 43 نفر
 • ظرفیت پذیرش آزمون ارشد هماتولوژی (بانک خون ) 95-94

  نوع پذيرش تعداد نفرات پذيرش شده در هر دانشگاه تعداد پذيرش
  دولتي ایران(6)- انتقال خون(9)- تهران(4)- تبریز(5)-تربیت مدرس(7)- شهیدبهشتی(4)- مشهد(5)-بوشهر(3)- کرمان(5) 52نفر

  ظرفیت مازاد

  (پرداخت شهریه)

  ایران(3)-تهران(2)-تربیت مدرس(2)- شهیدبهشتی(2)- مشهد(2)-بوشهر(1)- کرمان(2) 14نفر
  تعداد كل : 66 نفر
 • نتایج تکمیل ظرفیت دکتری آزاد اعلام شد

  معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1395 این دانشگاه در ساعت 19 امروز سه‌شنبه 27 مهر خبر داد.

  دکتر فرهاد حسین زاده لطفی با اعلام این خبر اظهار داشت: نتایج انتخاب رشته تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی سال 1395 – دانشگاه آزاد اسلامی سه شنبه از ساعت 19 در سایت قابل دسترسی خواهد بود. 

  وی در ادامه گفت: نتایج قبولی اعلام شده در تکمیل ظرفیت یک پذیرش جدید بوده و به منزله از بین رفتن قبولی قبلی نیست، بلکه داوطلب پذیرفته شده مختار است بین این پذیرش و پذیرش اصلی خود هرکدام را که ترجیح داد، انتخاب کرده و در واحد مورد نظر ثبت نام کند.
  به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، حسین زاده لطفی درباره اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 1395 (کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ای) بیان کرد: این نتایج نیز تا پایان هفته جاری اعلام خواهد شد. 
  به گفته معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج نهایی آزمون دکترای تخصصی واحدهای بین الملل و برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی نیز عصر سه شنبه 27 مهرماه از طریق سامانه اعلام خواهد شد.

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact