الویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ویروس شناسی بر اساس نظرات اساتید موسسه علوم پزشکی سنا

این اولویت بندی بیشتر بر اساس کیفیت علمی گروه دانشگاه(نه کل دانشگاه) چینش شده است.

1- دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (توجه شود که در این مرکز دانشجویان ارشد بیشتر می توانند بر روی ویروس های مشترک دام و انسان کار کنند)

2- دانشگاه تربیت مدرس

3- دانشگاه علوم پزشکی ایران

4- دانشگاه علوم پزشکی گلستان

5- دانشگاه علوم پزشکی اهواز (این دانشگاه در سال 94 پذیرش دانشجوی ارشد ندارد)

6- دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب رشته دانشگاه توسط دپارتمان مشاوره سنا: 02166574346