رشته های مجاز برای شرکت در آزمون

کارشناسی: زیست شناسی (کلیه گرایش ها)

بیوتکنولوژی(گرایش صنعتی)

ویروس شناسی

انگل شناسی

ژنتیک- بیوشیمی

ایمنی شناسی

میکروبشناسی

تغذیه

علوم آزمایشگاهی

مامائی

دکتری حرفه ای دامپزشکی

دکترای عمومی گروه پزشکی(پزشکی-دندانپزشکی- داروسازی)

دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی