زبان انگلیسی

کلید سوالات درس زبان آزمون ارشد پزشکی94 (پنجشنبه صبح-  استاد مهاجرنیا

کلید سوالات درس زبان آزمون ارشد پزشکی94 (پنجشنبه عصر-استاد مهاجرنیا

کلید سوالات درس زبان آزمون ارشد پزشکی94 (چهارشنبه عصر - استاد حاج ملک

کلید سوالات درس زبان آزمون ارشد پزشکی94 (جمعه عصر) - استاد حاج ملک

بارگذاری: 1 خرداد ساعت 22

بارگذاری: 1 خرداد ساعت 22

بارگذاری: 2 خرداد ساعت 23

بارگذاری: 2 خرداد ساعت 23

مجموعه پرستاری

کلید سوالات درس داخلی و جراحی(ارشد مجموعه پرستاری - استاد حمید ذوالفقاری

بارگذاری: 1 خرداد ساعت 22
مجموعه مامایی

کلید سوالات درس روانپزشکي در مامايي(ارشد مشاوره در مامايي 94)

بارگذاری: 2 خرداد ساعت 16
مجموعه علوم آزمایشگاهی1

کلید سوالات درس سلولی و مولکولی(ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی1 - دکتر جواد محمدنژاد

کلید سوالات درس ژنتیک(ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی1 سال- دکتر ذکری

کلید سوالات درس بیوشیمی(مجموعه علوم آزمایشگاهی یک ارشد 94 دفترچه الف  دکتر ملکی

کلید سوالات درس شیمی - دکتر آقاگلی

بارگذاری: 31 اردیبهشت ساعت 23

بارگذاری: 2 خرداد ساعت 23

بارگذاری: 31 اردیبهشت ساعت 23

مجموعه علوم آزمایشگاهی2

کلید سوالات درس سلولی و مولکولی(ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی2 دکتر جواد محمدنژاد

کلید سوالات درس بیوشیمی(مجموعه علوم آزمایشگاهی2 ارشد 94 دفترچه الف)

بارگذاری: 31 اردیبهشت ساعت 23

بارگذاری: 31 اردیبهشت ساعت 23

مجموعه علوم آزمایشگاهی3

کلید سوالات درس سلولی و مولکولی(ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی3 - دکتر جواد محمدنژاد

بارگذاری: 31 اردیبهشت ساعت 23
مجموعه تغذیه

کلید سوالات درس تغذیه (آزمون ارشد تغذیه دفترچه الف دکتر بازیار

کلید سوالات درس بیوشیمی آزمون ارشد تغذیه دفترچه الف

کلید سوالات درس بيوشيمي ارشد تغذيه دفترچه ب

بارگذاری: 31 اردیبهشت ساعت 23

بارگذاری: 1خرداد ساعت 8

بارگذاری: 2 خرداد ساعت 16

اتاق عمل

کلید سوالات درس داخلی و جراحی(ارشد اتاق عمل- استاد حمید ذوالفقاری

کلید سوالات درس آناتومی ارشد اتاق عمل- استاد مجیدپور

 بارگذاری: 2 خرداد ساعت 9

بارگذاری: 31 اردیبهشت ساعت 23

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کلید سوالات درس اصول و مبانی سازمان و مدیریت - دکتر موسوی و همکاران

کلید سوالات درس سازمان و مدیریت بهداشت و درمان- دکتر موسوی و همکاران

کلید سوالات درس کلیات بهداشت- دکتر موسوی و همکاران

 بارگذاری: 4 خرداد ساعت 23
روانشناسی بالینی

کلید سوالات کلیه دروس - استاد محمد غضنفری

کلید سوالات درس آمار و روش تحقیق - دکتر غضنفری

 بارگذاری: 4 خرداد ساعت 23
بهداشت روان

کلید سوالات درس روانشناسی عمومی و رشد(ارشد بهداشت روان 94) - استاد محمد غضنفری

کلید سوالات درس اصول روانشناسی بالینی و مشاوره(ارشد بهداشت روان 94) - استاد محمد غضنفری

 بارگذاری: 1 خرداد ساعت 22

بارگذاری: 1 خرداد ساعت 22

شیمی دارویی

کلید سوالات درس بیوشیمی آزمون ارشد شیمی دارویی

کليد سوالات درس شيمي آلي - دکتر آقاگلي

کليد سوالات درس شيمي تجزيه- دکتر آقاگلي

 بارگذاری: 31 اردیبهشت ساعت 23
فیزیولوژی پزشکی

کلید سوالات درس بیوشیمی آزمون ارشد فیزیولوژی

 بارگذاری: 1 خرداد ساعت 22
سم شناسی پزشکی

کلید سوالات درس بیوشیمی آزمون ارشد سم شناسي - دکتر ملکی

کلید سوالات درس شیمی - دکتر آقاگلی

 بارگذاری: 2 خرداد ساعت 16
ارزیابی فناوری سلامت HTA

کلید سوالات درس اقتصاد بهداشت رشته ارزیابی فناوری سلامت- دکتر موسوی

 بارگذاری: 31 اردیبهشت ساعت 23
مهندسی پزشکی بیوالکتریک

کليد سوالات سيگنال ها و سيستم ها ارشد مهندسي پزشکي بيوالکتريک - استاد اميني

کليد سوالات آناتومي ارشد مهندسي پزشکي بيوالکتريکارشد مهندسي پزشکي بيوالکتريک - استاد اميني

کلید سوالات درس فیزیولوژی رشته مهندسی پزشکی بیو الکتریک- دکتر احقری

  بارگذاری:2  خرداد ساعت 22
مهندسی پزشکی زیست مواد

کلید سوالات درس بیوشیمی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد94 

 بارگذاری: 1 خرداد ساعت 22
علوم تشریحی  بزودی  
فیزیک پزشکی

پاسخ تشریحی سوالات فیزیک هسته ای و اتمی- دکتر منتظر ابدی

کلید سوالات درس ریاضی - استاد منصوري

 بارگذاری: 4 خرداد ساعت 23
مهندسی بهداشت حرفه ای کلید سوالات درس آناتومی رشته مهندسي بهداشت حرفه اي - استاد منصوري  
مهندسی بهداشت محیط  بزودی  
میکروب شناسی مواد غذایی کلید سوالات درس بیوشیمی آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی94   بارگذاری: 1 خرداد ساعت 22
انفورماتیک پزشکی کلید سوالات آزمون ارشد انفورماتیک پزشکی - دکتر حسيني  

 

 

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1